top of page

Förslag föredragninslista årsmöte 2024

För Malmö Lyftarklubb den 24:e februari 2024, Biblioteket i Baltiska Hallen, Malmö.

 

 1. Mötet öppnas

 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet

 3. Val av protokolljusterare tillika rösträknare

 4. Fastställande av röstlängd

 5. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt

 6. Fastställande av föredragningslista

 7. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

 8. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret

 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen avser

 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår

 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner

 12. Val av

  1. föreningens ordförande för en tid av ett år,

  2. föreningens kassör för en tid av ett år,

  3. föreningens sekreterare för en tid av ett år,

  4. två övriga ledamöter för en tid av ett år,

  5. två suppleanter för en tid av ett år,

  6. en revisor jämte suppleant för en tid av ett år. (I detta val får inte styrelsens ledamöter delta), samt

  7. två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.

 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 6.

 14. Mötet avslutas

bottom of page